X

Примерно продуктово заглавие, което също може да бъде доста дълго.

Артикулен код: #453217907
Наличност: Наличен
Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание. Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание. Описание на продукта в модала на бърз преглед, описанието може да бъде и много кратко, но и много дълго. Може да бъде на един или повече редове. Ще има повтарящо се съдържание за да се види как изглежда с повече съдържание.
Мощен и икономичен електронен вентилаторен отоплител WONDER HEATER 1000W, с дистанционно | ПРОМОКЛУБ

Мощен и икономичен електронен вентилаторен отоплител WONDER HEATER 1000W, с дистанционно

35.90 лв. 60.10 лв. - 40%
Продуктов код: # 5344
Наличност: Наличен

Най-мощният електронен вентилаторен отоплител WONDER HEATER 1000W и с  дистанционн управление за максимален комфорт. . Включва се направо в контакта и не заема никакво място. Мощността му е 1000 W, но тя се използва неколкократно по-ефективно от тази на другите отоплителни уреди. Уредът разполага с термостат 15ºC - 32ºC, надежден керамичен нагряващ елемент и вентилатор с 2 степени на работа и втоматично изключване! Подходящ е за помещения до 50-55 квадратни метра. WONDER HEATER 1000W е енергоспестяващ и консумира незначително количество електричество.

Характеристики:
Мощтност: 1000W
Термостат 15ºC - 32ºC
Волтаж: 220-240V

Пормоклуб БГ тества уреда и останахме много доволни от употребата му. Подходящ е за нормално затопляне на неголеми помещения. Има представянето на 2.5 KW "духалка", но е 2-3 пъти по икономичен. Не очквайте един уред да затопли къщата ви, но ще свърши много добра работа срещу ниска цена и малък разход. Голямо удобство е компактния размер, който позволява да се пренася лесно и удобно. WH900W е доста по-мощен от предшественика си HANDY HEATER и е едно добро икономично решение за затопляне на неголеми помещения. При никакви обстоятелства не може да разчитате на WH 1000W като основен отоплителен уред при много студени/големи помещения и желание за високи температури 28 и повече градуси. Уредът предлага супер икономично затопляне на малки и средни помещения и при не екстремно ниски температури. Твърдението, че уредът мигновенно ще затопли помещението е абсолютно несъответствие с реалността и подвеждащ търговски прийом. Изводът ни е: WH 1000W е мобилно, компактно, супер икономично решение за отопление до средни температури на малки и средни помещения при не екстремално ниски температури на околната среда. Поради нискотемпературната работа на керамичния елемент, топлоотдаването е много по-добро от това на да кажем отоплителните "духалки". Уредът предлага топлоотдаване (при консумация 1000W ел. мощност), аналогично на духалка с ел. мощност 2500W (на втора степен).

ВАЖНО: при натискане на бутона за изключване уредът работи 1 минута, за да охлади керамичния елемент. Не е правилно озключването директно от контакта.

Упътване за експлоатация

WH 1000W (инструкции за безопасност и употреба). Важни инструкции! Запазете за бъдеща употреба! Преди употреба прочетете внимателно инструкциите! Неправилното използване може да доведе до нараняване или повреда на продукта!     

Инструкции за безопасност:

Когато използвате електрически уреди, спазвайте основни предпазни мерки, за да намалите риска от пожар, токов удар или нараняване:
1. Моля, прочетете и се уверете, че разбирате всички инструкции, преди да инсталирате или отоплявате с продукта.
2. Продуктът е предназначен за употреба само в стенен контакт.
3. Внимание: някои от частите на продукта могат да се нагорещят и причинят изгаряния. Бъдете особено внимателни, когато наблизо има деца или хора, които с трудност се обслужват сами.
4. Не използвайте удължители за кабел, разклонители или адаптори, за да избегнете риска от токов удар или изгаряне на инсталацията.
5. Включвайте уреда само в стенен контакт.
6. Внимание: не използвайте уреда в близост до вана, душ или плувен басейн.
7. Внимание: Не използвайте уреда в малки стаи, обитавани от лица, които не могат да излизат сами, освен ако не им оказвана помощ. 
8. Прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда: уверете се, че волтажът на контакта в дома отговаря на този, отбелязан върху уреда.
9. Уредът се нагорещява, когато се използва. За да не се изгорите, внимавайте да не докоснете горещата повърхност. Използвайте ръкохватки, когато премествате уреда. Пазете лесно запалими материали като мебели, възглавници, спални комплекти, хартия, дрехи, пердета, дърво или пластмаса (както и предмети, изработени от тези материали) поне на 1,0 метър дистанция от уреда.
10. Уверете се, че уредът е включен в контакта, във вертикална позиция, когато го използвате, като трябва да има поне 20 см свободно пространство от долната му страна до пода (трябва да има свободна вентилация, за да се избегнат рискове).
11. Бъдете особено внимателни, когато уредът се използва в близост до деца или инвалиди.
12. Не го оставяйте без наблюдение, докато е включен.
13. Винаги изключвайте уреда, когато не го употребявате.
14. Уредът не трябва да се поставя точно под контакта.
15. Не използвайте уреда с повреден щепсел или ако не работи както трябва, изпускан е или е повреден.
16. Не използвайте уреда в банята на дистанция, по-малка от 3,0 метра от ваната, душа, чешмата или други водни контейнери, както и на места, където може да се разплиска вода.
17. Моля, уверете се, че уредът не може да бъде докосван от хора, когато се къпят.
18. Не използвайте уреда в помещения за пране или подобни закрити помещения, където може да се разлее вода. 
19. Не поставяйте уреда под килими, не го закривайте с килимчета, покривки и др.
20. За да изключите уреда, завъртете бутона на позиция OFF (Изключено), а после го отстранете от контакта, като внимавате да не докосне нагорещените части (металната мрежа).
21. Не пъхайте и не позволявайте предмети да проникнат във вентилацията, защото това може да доведе до пожар или повреда на уреда.
22. За да избегнете риска от пожар, не блокирайте въздушните отвори. Не го използвайте върху мека повърхност като легло, където отворите могат да бъдат блокирани
23. Не използвайте на места, където се използват или съхраняват бензин, боя или други запалими течности.
24. Използвайте продукта само както е описано в инструкциите. Всяка друга, непрепоръчана употреба може да причини пожар, токов удар или нараняване.
25. Деца над три години и по-малки от осем, могат да включват и изключват уреда, само ако той е бил предварително инсталиран, те са наблюдавани от отговорен възрастен, инструктирани са и разбират съществуващия риск. Деца над три и под осем години не могат да включват уреда сами, регулират, почистват или извършват поддръжка на уреда.
26. Деца, по-малки от три години, не трябва да бъдат допускани в близост до уреда, освен ако не са постоянно наблюдавани.
27. ВНИМАНИЕ: някои от частите на този продукт се нагорещяват много и могат да причинят изгаряния.
28. Не използвайте уреда навън.
29. Уредът е предназначен за употреба само в домашни условия.
30. Въпреки че уредът е тестван, неговите употреба и последствията от нея са отговорност само на потребителя.
31. Уредът не може да се управлява от външен таймер или дистанционно.
32. Специален обезопасяващ ключ: уредът може да работи само под ъгъл от 90°.

Инструкции за използване:
1. Пъхнете уреда за отопление в контакта.
2. Натиснете ключа за Включване/Изключване  (I/0) от едната страна на уреда до позиция I – Включено.
3. Използвайте бутона +, за да повишите температурата или – , за да я намалите между 15-32°С върху „Дигиталния дисплей“
4. Изберете желаната скорост на вентилатора. Натиснете бутона за „Скорост на вентилатора“, за да изберете между Висока –HH и Ниска- LL скорост.
5. Когато приключите със затопляне на помещението, натиснете  бутона на позиция OFF-0 изключено и отстранете уреда от контакта. Съхранявайте на сухо, проветриво място до следващата употреба.

Нагласяне на таймера
Уредът има вграден таймер, който автоматично го изключва: на позиция 0, след определен период от време:
1. Когато включите Хенди Хийтър – на позиция I, натиснете бутона на таймера, както е показано.
2. Натиснете многократно бутона на таймера, за да изберете броя на часовете, след които уредът се изключва. Можете да изберете от 1 до 12 часа.
3. След като изберете желания брой часове, престанете да натискате  бутона на таймера.
4. За да отмените избраните часове, изключете уреда.

Поддръжка:
Внимание: Преди да почистите уреда, се уверете, че напълно се е охладил. Почистете го, като избършете повърхността му с мека, влажна кърпа. Използвайте малко течен сапун, ако е необходимо. Подсушете с мека кърпа.
Внимание: не позволявайте в уреда да попадне течност.
Не използвайте алкохол, бензин, абразивни прахове или метални четки, за да почистите уреда: това може да повреди обвивката му. Не потапяйте уреда във вода. Изчакайте, докато напълно изсъхне, преди да го използвате. Съхранявайте го на сухо, проветриво място, когато не го използвате. При изключен от мрежата иред може да изсмуквате натрупан прах с прахосмукачка през отворите за движение на въздух. Натрупването на прах е опасно и може да повреди уреда.

Изхвърляне на уреда:
Можете да помогнете за опазване на околната среда. Спазвайте местните наредби за изхвърляне на подобен вид уреди: предайте ги в предназначени за тази цел центрове.
Модел №:WH 1000W
Волтаж: 220-240V
Честота: 50-60 Hz
Мощност: 1000 W

Внимание:Този символ, върху закупеното от Вас електрическо или електронно оборудване (ЕЕО) указва, че продуктът не е битов отпадък и е предназначен за изхвърляне единствено в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО. В случай, че към закупеното от Вас ЕЕО са Ви били предоставени и батерии/акумулатори, моля изхвърляйте ги разделно в контейнерите, предназначени за батерии и акумулатори или ги предавайте за рециклиране на обозначените за това места! Моля, изхвърляйте елементите на опаковката на закупеното от Вас ЕЕО разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал!

Търговска гаранция: 12 месеца